Artykuł

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych kandydatów do pracy
 1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie ORIENS HR Sp. z o.o. Sp. k. (KRS nr 0000838826) z siedzibą w Koźminie (dalej: My). Możesz się z Nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Koźmin 30, 83-236 Pogódki

- przez e-mail: oriens@oriens.eu

 1. Kontakt w zakresie przetwarzania danych.

Przeprowadziliśmy analizę konieczności wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych i charakter Naszej działalności nie czyni koniecznym powoływanie takiego inspektora. Gdyby ta sytuacja uległa zmianie niezwłocznie poinformujemy Cię o tym.

Gdybyś chciał/a skorzystać z przysługujących Ci praw dotyczących Twoich danych lub potrzebowałbyś/abyś dodatkowych informacji związanych z przetwarzaniem przez Nas danych możesz się Nami kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Koźmin 30, 83-236 Pogódki

- przez e-mail: oriens@oriens.eu

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;

 • ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;

 • wybrać odpowiednią osobę do pracy u Nas.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO) - oceniając Twoją kandydaturę jesteśmy zobowiązani dochowania wszelkich mierników staranności i przeciwdziałaniu jakiejkolwiek formie dyskryminacji, w przypadku kandydowania na stanowisko w utworzone w oparciu
  o przepisy prawa pracy określone obowiązki nakładają na Nas także przepisu Kodeksu pracy,

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO) - jeżeli nie przekażesz Nam swoich danych, to nie będziemy mogli ocenić Twojej kandydatury, ani zawrzeć z Tobą umowy; pamiętaj że przekazanie Nam danych osobowych jest dobrowolne ale jeżeli postanowisz aplikować na stanowisko nie przekazawszy Nam wszystkich koniecznych danych może dojść do sytuacji,
  w której tylko z tego powodu ocenimy Twoją kandydaturę negatywnie;

 • Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO) - w zakresie zgód na przesyłanie informacji marketingowych lub propozycji nawiązania współpracy na inne stanowisko niż to, na które wyraźnie aplikowałeś zwracamy się do Ciebie z prośbą o wyrażenie zgody na taką aktywność z Naszej strony; jeżeli nie udzielisz takiej zgody to Twoja kandydatura zostanie rozpoznana wyłącznie w kontekście tego stanowiska na jakie wyraźnie i wprost aplikujesz;

 • Nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) - w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy; po zakończeniu procesu rekrutacji w Naszym interesie jest także zachować Twoją aplikację w przypadku konieczności obrony przed roszczeniami osób Twoimi lub osób trzecich.

Przekazane Nam dane osobowe mogą będą przetwarzane również w sposób zautomatyzowany
i mogą być przetwarzane w formie profilowania, przy czym nie będzie się to odbywało w sposób wywołujący skutki prawne lub inne podobne skutki.

 

 1. Wykorzystywanie testów kwalifikacyjnych

W ramach rekrutacji możemy chcieć przeprowadzić testy sprawdzające umiejętności. Takie testy mają na celu sprawdzić, czy masz umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz. Wyniki tych testów będą stanowić Twoje dane osobowe i będą przetwarzane na takich samych zasadach jak inne Twoje dane.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą Nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);

 2. okres przez jaki są świadczone usługi, realizowane są umowy lub toczą się rozmowy lub negocjacje;

 3. okres, który jest niezbędny do obrony Naszych interesów Administratora lub dochodzenia przez niego roszczeń;

 4. okres na jaki została udzielona zgoda.

W przypadku gdy okres przetwarzania danych nie wynika wprost z nałożonego prawnie obowiązku będziemy przetwarzać dane osobowe dłużej niż okres 6 lat i 6 miesięcy licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystąpiła ostatnia Państwa aktywności, chyba że dane osobowe będą elementem postępowania przed sądem lub innym uprawnionym organem pomimo upływu powyższego okresu, co jest podyktowane podstawowym okresem przedawnienia roszczeń, który wynosi 6 lat licząc na koniec roku kalendarzowego, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe również po zakończeniu rekrutacji również jeżeli udzielisz Nam tzw. zgody marketingowej także w celu przesłania Ci w przyszłości innych ofert pracy.

 

 1. Odbiorcy danych

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. podmiotom przetwarzającym w związku ze zleconymi działaniami realizowanymi w Naszym imieniu ;

 2. podmiotom powiązanym, współpracującym oraz Naszym kontrahentom;

 3. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;

 4. kancelariom prawnym, którym zlecono np. prowadzenie postępowania;

 5. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

 6. pracownikom Administratora w zakresie powierzonych obowiązków służbowych.

 

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Nami (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

 

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e-mail, a także poprzez niniejszy link.

 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

;